พญ. พิมพิกา ตันติธรรมวงศ์ (หมอแอม)

PHIMPHIKA TANTITHUMAWONG, M.D. (DR.AM)

จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2555

GRADUATED FROM FACULTY OF MEDICINE, PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY, THAILAND 2012

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561

DIPLOMA OF THE THAI BOARD OF PEDIATRICS , FACULTY OF MEDICINE, CHULALONGKORN UNIVERSITY, THAILAND 2018

PRESENT

Director of Phimphika Clinic Phuket ,2021
Part time Aesthetic doctor at Siam Beauty clinic Phuket
Pediatrician at Thalang Hospital , Phuket since 2019
Part time Pediatrician of Bangkok Phuket hospital,
Dibuk hospital and Phuket Provincial Hospital.

Pediatric Certificate

 • Certificate of Resident of the year for outstanding attendance completion of works at Continuity Care Clinic and a great attitude 2018
 •  Certificate for the” Excellent award” in the category of Residents at the Gradate Research competition by Chulalongkorn University 2018
 • Certificate of Pediatric Emergency: Think smart, Act Fast in Covid-19 Era by The Royal College of Pediatricians of Thailand 202
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมและสอบผ่านการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก  โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นกุมารเวชสาสตร์ ครั้งที่ 21 จาก คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563
 • ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาการระยะสั้น “ Smart Use of Diagnostic Tests in Pediatric Practice” ปี พ.ศ. 2564
 • ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาการวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 33 “Highlights in Pediatrics: All You Need to Know”   โดย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2562

Aesthetic Certificate

 • Certificate of Common of Cosmetic and Dermatology in Practice by Aesthetic Concept Academy 2019
 • Certificate of Filler all Face Course by P Paula Skin Laser Center, Bangkok, Thailand 2018
 • Certificate of Hands on course of Ultra V Lifting by Ultra V in Korea 2019
 • Certificate for participation in 10th  Introduction to Practical Cell Therapy Workshop by  Association of Cell Therapy, Thai  2020
 • Certificate of Attending Restylane Workshop at Tria Medical Wellness Center by Galderma 2020
 • Certificate of Basic & Intensive Course in Cosmetic Medicine by Thai Academy of Aesthetic Practice (TAAP) 2019
 • Certificate of Skin Laser Therapy in Clinical Practice Course by Aesthetic Concept Academy 2018
 • Certificate of Basic to Advanced Thread Lift Course by Aesthetic Concept Academy 2018
 • Certificate of Catch-up Emerging Innovations in Aesthetic Medicine & Surgery by THAICOSDERM
 • Certificate in Cosmetic Dermatology “ Next step in Modernizing Cosmetic Medicine” During 25-30 October 2021 By Rama Dermatology
 •  

  • ประกาศนียบัตรด้านการแพทย์ผสมผสาน เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1 โดย สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ประจำปี 2562
  • ประกาศนียบัตรด้านการแพทย์ผสมผสาน เรื่อง โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดย สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ประจำปี 2563
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร รุ่นที่ 1 โดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมแพทย์แผนไทยและกองแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ปี 2564
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 19 โดย สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ปี 2563

  Aesthetic Certificate

  Pediatric Certificate

  Training Photos

  Loading