1. วัคซีนป้องกันวัณโรค(BCG) ควรได้รับตั้งแต่แรกเกิด โดยฉีดที่บริเวณไหล่ซ้าย ซึ่งปกติโรงพยาบาลจะฉีดให้ทารกก่อนกลับบ้าน
 2. วัคซีนตับอักเสบบี (HBV)   เป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่เด็กจะได้รับหลังคลอด ซึ่งวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับอย่างน้อย 3 ครั้ง และเข็มสุดท้ายที่ได้รับต้องอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 6 เดือน ต้องได้รับทั้งหมด 3 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกตั้งแต่แรกเกิด เข็มที่สองเมื่ออายุครบ 1-2 เดือน และเข็มสุดท้ายเมื่อเด็กครบ 6 เดือน  

     ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ใช้วัคซีนรวมที่มี คอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน – ตับอักเสบบี – ฮิบ (DTwP-HB-Hib) ที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน ถ้าหากคุณแม่มี HBsAg เป็นบวก และเด็กไม่ได้รับ HBIG ควรให้วัคซีนตับอักเสบบีแบบเดี่ยวเพิ่มตอนอายุ 1 เดือนด้วย (รวมเป็น 5 ครั้ง)

 1. วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน (DTwP, DTaP) โดยฉีดชุดแรก 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน หลังจากนั้นควรมีการฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน และเมื่อมีอายุ 4-6 ปี และฉีดเฉพาะ คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สำหรับเด็กโต สามารถใช้วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP) แทนชนิดเซลล์ (DTwP) ได้ทุกครั้ง ในกรณีที่ใช้ชนิดไร้เซลล์ (DTaP) ควรใช้ชนิดเดียวกันทั้ง 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน หากไม่สามารถใช้ชนิดเดียวแทนกันได้ ให้ใช้ชนิดใดแทนกันก็ได้ และควรได้รับการฉีดกระตุ้นด้วย Td/Tdap ทุก 10 ปี
 2. วัคซีนโปลิโอ ( OPV, IPV) โดยใช้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดร่วมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบกิน โดยตามกระทรวงสาธารณะสุข เด็กๆ จะได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจำนวน 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2 , 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน  หากเด็ก ได้รับวัคซีนแบบรวมที่เป็นรูปแบบฉีดแล้ว ไม่ต้องได้รับแบบกินได้
 3. วัคซีนฮิบ (Hib) หรือ เชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ชนิดบี (Hemophilus influenzae type B) คือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอย่าง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ เป็นต้น โดยเด็กจะได้วัคซีนฮิบในช่วงวัย 2, 4 และ 6 เดือน เช่นเดียวกับวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน
 4. วัคซีนโรตาไวรัส (Rotavirus)  เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า ที่ทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ และอาเจียนรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก โดยเด็กจะได้รับวัคซีนในช่วงวัย 2, 4 และ 6 เดือน ซึ่งมีข้อแนะนำในการรับวัคซีน ดังนี้  วัคซีนโรต้า มีด้วยกัน 2 ชนิด แบ่งออกเป็น ชนิด monovalent มี 2 ชนิด ได้แก่  human monovalent (Rotarix™) ให้กิน 2 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2 และ 4 เดือน ชนิด human-bovine pentavalent (RotaTeq™, Rotasiil™) ให้กิน 3 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2, 4 และ 6 เดือน โดย สามารถเริ่มให้ได้ครั้งแรก เมื่ออายุ 6 – 15 สัปดาห์ และครั้งสุดท้ายไม่เกิน 8 เดือน โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์  และควรใช้วัคซีนชนิดเดียวกันจนครบ หากจำเป็นต้องใช้วัคซีนต่างชนิดกันในแต่ละครั้ง หรือไม่ทราบว่าครั้งก่อนหน้าได้รับวัคซีนชนิดอะไรมา ต้องให้วัคซีนทั้งหมด 3 ครั้ง โดยสามารถให้วัคซีนโรต้าร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดกินได้
 5. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR)  จะให้ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9 – 12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 18 เดือน หากเด็กอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานโรคหัดจำนวนน้อย อาจจะฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 12 เดือน
 6.  วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) มีด้วยกันอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (inactivated; JEVAC™) ฉีด 3 ครั้ง เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป เข็มต่อมาอีก 1 – 4 สัปดาห์ และ 1 ปีตามลำดับ อีกชนิดคือ วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต (live JE; CD-JEVAX™ และ IMOJEV™/THAIJEV™) ให้ฉีด 2 ครั้ง เข็มแรกที่อายุ 9 – 12 เดือน เข็มต่อมาอีก 12 – 24 เดือน live JE ทั้งสองชนิดสามารถใช้แทนกันได้
 7. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( Influenza Vaccine)  เป็นวัคซีนสำคัญอีกตัวที่เด็กทารกควรได้รับ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะพิจารณาให้ฉีด ตอนเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยปีแรก ฉีด2 เข็ม เว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นควรฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี และเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรง เช่น เด็กที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง (รวมหอบหืด), โรคหัวใจ, โรคอ้วน (มีค่าBMI มากกว่า 35), ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, หญิงตั้งครรภ์ และโรคเรื้อรังอื่น ๆ เป็นต้น  
 8. วัคซีนเอชพีวี (HPV)  เป็นวัคซีนที่ป้องกันไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก และเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ทำลายสุขภาพของผู้หญิงในปัจจุบัน การฉีดวัคซีน HPV จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์จะแนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV ในเด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 9-26 ปี อย่างไรก็ตาม วัคซีน HPV ยังสามารถฉีดในเด็กผู้ชายได้เหมือนกัน โดยจะไปช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งองคชาต มะเร็งช่องปากและหลอดคอ มะเร็งทวารหนัก หูดที่อวัยวะเพศของผู้ชาย 

      การฉีดในเด็กผู้หญิง แพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV ในเด็กผู้หญิงที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป สำหรับเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี แพทย์จะแนะนำให้ฉีด 2 เข็ม ในเดือนที่ 0, 6 – 12 เดือน สำหรับหญิงอายุ 15 – 26 ปี ให้ฉีด 3 เข็ม ในเดือนที่ 0, 1 – 2 และ 6 เดือน ส่วนการฉีดในเด็กผู้ชาย แพทย์อาจพิจารณาให้ฉีดวัคซีน HPV เฉพาะชนิด 4 สายพันธุ์ ในช่วงอายุ 9 – 26 ปีควรฉีดตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป 


วัคซีนเด็กอื่นๆ เสริมภูมิต้านทานโรค

       การรับวัคซีนหลักสำหรับเด็ก ถือว่าเพียงพอต่อการป้องกันโรคพื้นฐานที่เสี่ยงต่อเด็ก อย่างไรก็ตาม วัคซีนเสริมชนิดอื่น ๆ ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวเล็กได้มากขึ้นไปอีก ส่วนจะจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเสริมหรือไม่นั้น ขอให้พิจารณาดูว่าเจ้าตัวเล็กมีความเสี่ยงต่อโรคนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก โดยวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก มีดังนี้

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP) วัคซีนชนิดไร้เซลล์นี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนได้ตามปกติ แต่มีผลข้างเคียงหลังฉีดที่น้อยกว่า
 2. วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีด (IPV)การฉีดวัคซีนโปลิโอให้ประสิทธิภาพเท่ากับวัคซีนชนิดกิน และสามารถใช้แทนชนิดกินได้ทุกครั้ง ซึ่งมักฉีดรวมพร้อมกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
 3. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง (ไอพีดี) ( Pneumococcal Vaccine) จากเชื้อ “นิวโมคอคคัส” ซึ่งสามารถก่อให้เกิด 4 โรค ดังนี้  โรคปอดบวม  โรคติดเชื้อในกระแสเลือด  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และ  โรคหูชั้นกลางอักเสบ โดยจะเริ่มฉีดเมื่อเด็กมีอายุ 2 เดื่อนขึ้นไป แนะนำฉีดที่ 2, 4, 6 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 12-15 เดือน  วัคซีนชนิดนี้ผู้ใหญ่สามารถฉีดได้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น อายุมากกว่า 60 ปี มีโรคปอดเรื้อรัง แนะนำ ฉีด เพียงครั้งเดียว ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานกว่า 10 ปี
 4. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Chickenpox vaccine)  ฉีดรวมทั้งหมด 2 เข็ม เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป และอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ปี อย่างไรก็ตาม เด็กที่ฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ก็ยังสามารถเป็นอีสุกอีใสได้อยู่ แต่มักเป็นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้เป็นมากเท่ากับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
 5. วัคซีนตับอักเสบ เอ (Hepatitis A Vaccine) ต้องฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
 6. วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) แนะนำให้ฉีด วัคซีนในเด็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป โดยฉีด 3 ครั้ง เว้นระยะ 6 เดือน และ 12 เดือนจากการฉีดเข็มแรก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการรับ วัคซีนเด็ก

 1. พ่อแม่ควรนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนติดตัวมาด้วยทุกครั้ง
 2. ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อน ว่าลูกมีอาการแพ้ยา หรืออาหารชนิดใดบ้างหรือไม่
 3. หากมีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรงดการรับวัคซีน
 4. การเห็นลูกน้อยร้องไห้กลัวเข็มฉีดยา อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนถอดใจที่จะพาลูดน้อยไปฉีดวัคซีน หรืออาจมองข้ามความสำคัญจนละเลยไม่พาลูกน้อยไปรับวัคซีนตามนัดหรือตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ความจริงแล้ว วัคซีนมีความสำคัญและจำเป็นต่อเด็กๆ ทุกคน โดยเฉพาะวัคซีนขั้นพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าเด็กไทยทุกคนต้องได้รับตามช่วงอายุ เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคสำหรับลูกน้อยจากโรคร้ายแรงที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตในอนาคตได้

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย 2565

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย 2565

ตารางราคาวัคซีนของทางพิมพิกา คลินิก และ วัคซีนแพคเกจ

( Vaccination Program & Vaccination Package )


Baby Vaccine package สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยแพคเกจวัคซีน 2022
ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี ทั้งวัคซีนจำเป็นและวัคซีนเสริม เช่น IPD

แพ็คเกจ วัคซีน 2 เดือน-6 เดือน เริ่มต้น 7,700 บาท

✔️ ราคานี้รวมทุกอย่างหมดแล้ว ไม่มีค่าบริการเพิ่ม ปรึกษาวัคซีน ก่อนฉีดทุกเคส
✔️ ฟรีตรวจพัฒนาการตามวัย ทุกครั้งที่ฉีด
✔️ ซื้อเป็นคอร์สถูกกว่า ราคาย่อมเยาว์


Influenza Vaccine 2022

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ครอบคลุม 4 สายพันธ์ุ ใหม่ ล่าสุด !

สายพันธ์ุ 2022 The southern Hemisphere(Vaxigriptetra@) ป้องกันสายพันธุ์อะไรบ้าง ต่างจาก 2021 อย่างไร

ดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง👇🏻💉

ฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

(ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปี ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือนในอีกครั้ง หลังจากนั้นฉีดปีละครั้ง)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุทุกปีและภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ประมาน 1 ปี

วัคซีนช่วยป้องกันโรค กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง และการเกิดผลแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่แนะนำและจำเป็นในเด็กทุกคนโดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด 19 เนื่องจากอาการคล้ายกัน

1 เข็ม ราคา 650 บาท


💉วัคซีนป้องกันโรค👩‍⚕️
《 อีสุกอีใส 》คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลายหรือรอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
การ《 ป้องกัน 》ที่ดีที่สุดคือ

🧏‍♀️“ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส”‼️

🔹️เด็กเล็กฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไป { แนะนำให้ฉีดเข็มแรกช่วงอายุ 12 – 18 เดือน }

🔹️เข็มที่ 2 ฉีดได้เมื่ออายุ 18 เดือน – 4 ปี

🔹️อายุมากกว่า13ปี และ ผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดสองเข็มห่างกันอย่างน้อย 1เดือน

🔹️การฉีดวัคซีน 2 เข็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ถึง 98% และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

🌸ประโยชน์ของวัคซีน🌸
นอกจากป้องกันโรคอีสุกอีใสแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆอีก🤗

🔸️ลดความเสี่ยงต่อการเกิดรอยแผลเป็น

🔸️ลดการขาดเรียน หรือ ขาดงาน

🔸️ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1 เข็ม 1,500- ( รวมทุกอย่างหมดแล้ว)


รู้ก่อน.. ป้องกันได้ IPD โรคร้ายในเด็กเล็ก ที่คุณแม่ ไม่ควรมองข้าม

🤱🏼😈 โรค IPD คืออะไร ? โรคติดเชื้อ จากแบคทีเรีย นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงและรุกราน

เชื้อนิวโมคอคคัส ปกติจะอาศัยในโพรงจมูกและลำคออยู่แล้ว ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เชื้อมีจำนวนมากขึ้นและแพร่กระจายไปอวัยวะข้างเคียง ก็จะทำให้เด็กๆป่วยได้ ทำให้เกิดโรค ได้แก่

 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ: จะมีอาการ ไข้สูง ชัก ซึม อาเจียนบ่อย ปวดศีรษะรุนแรง
 • โรคติดเชื้อในกระแสเลือด :จะมีอาการ ไข้สูง หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว อาจมีภาวะช็อคและเสียชีวิตได้
 • โรคปอดบวม: ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอเสมหะ หายใจลำบาก
 • โรคหูชั้นกลางอักเสบ :ผู้ป่วยจะ ไข้สูง ปวดหู แก้วหูทะลุได้👶

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรค IPD ?

1. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยิ่งเด็กยิ่งเสี่ยง เพราะภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง ลูกน้อยมีโอกาสป่วยเป็นโรค IPD ได้ตั้งแต่ 2 เดือน

2. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหอบหืด โรคตับ ไต เบาหวาน โรคหัวใจ

3. ผู้สูงอายุ มากกว่า 50 ปี เชื้อนิวโมคอคคัสแต่ละสายพันธ์ มีความรุนแรงในการก่อโรคไม่เท่ากัน

ในประเทศไทย พบว่ามี 13 สายสายพันธ์ ที่พบบ่อย 90% จึงเกิดเป็นวัคซีน IPD หรือ Prevnar 13 สามารถป้องกันโรคปอดอักเสบได้ ฉีด ได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการนอนโรงพยาบาล 🧓ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ก็สามารถ ฉีดได้ ฉีดเพียง 1 เข็ม ภูมิคุ้มกันยาวเป็น 10 ปี

1 เข็ม 2,600- 2 เข็ม 5,100- 3 เข็ม 7,500- ราคานี้รวมทุกอย่างหมดแล้ว

“มาป้องกันปอดอักเสบ ให้ลูกน้อยกันนะคะ”


“วัคซีน รวม 6 โรค” วัคซีนสำหรับเด็ก อายุ 2,4,6 เดือนฉีด เพียง 1 เข็ม ป้องกันได้ ถึง 6 โรค ที่จำเป็นพื้นฐานในเด็ก ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบ Hib

Hexaxim Vaccine is a vaccine to protect infants and toddlers against diphtheria, haemophilus influenzae type b disease, pertussis, tetanus, Polio and Hepatitis B. Recommend in 2,4,6 month-old babies.

1 เข็ม 1,800- ( รวมทุกอย่างหมดแล้ว)


แพคเกจ วัคซีนมี 2 แบบ คือ

 1. HPV 4 สายพันธ์ ป้องกัน HPV 6,11,16,18
 • 2 เข็ม 5,800-
 • 3 เข็ม 8,500-

2. HPV 9 สายพันธ์ ป้องกัน HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58

 • 2 เข็ม 12,500-
 • 3 เข็ม 18,000-
*** มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ตั้งแต่ ยังเด็กนะคะ

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายของผู้หญิง ที่ป้องกันได้ !

มะเร็งปากมดลูกพบมาก อันดับ 2 ของมะเร็งในหญิงไทย ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ HPV (Human Papilloma virus ) ถึง 99.7% และยังเป็นสาเหตุ ให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ และมะเร็งทวารหนักในผู้ชาย


วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก (จากเชื้อ EV 71)

วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อ Enterovirus 71 ซึ่งทำให้เกิด โรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรง ได้ถึง 97.3 % และ สามารถ ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% เป็นวัคซีนตัวแรกที่ได้รับการรับรองว่าสามารถป้องกันเชื้อ Enterovirus 71 ได้ และผ่านการรับรอง อย.(FDA)ประเทศไทย

 • แนะนำสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ( การศึกษา ได้ถึงอายุ 71 เดือน )
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

ราคาพิเศษ

1 เข็ม 3,200-

2 เข็ม 6,200-


 466 total views,  3 views today